Organisation, styrelse och grupper

Styrelse

Ordförande

  • Ian Snowball, prefekt.
  • Sebastian Willman, ställföreträdande prefekt, och biträdande prefekt för utbildning på grund och avancerad nivå.

Ledamöter

Suppleanter

Mandatperioden för sträcker sig från den 1 juli 2019 och tre år framåt.

LEDNINGSGRUPP

Administration

Administrativ chef

Ekonomigruppen

HR-gruppen

Kommunikatör

IT

Studentservice

INTENDENTUR

Grupper och kommitéer utsedda av styrelsen

Kommittén för lika villkor:

Arbetsmiljögruppen:

Miljöforum:

Senast uppdaterad: 2021-03-10