Ledning, styrelse och grupper


Styrelse

Ordförande

  • Ian Snowball, prefekt.
  • Sebastian Willman, ställföreträdande prefekt, och biträdande prefekt för utbildning på grund och avancerad nivå.

Ledamöter

Suppleanter

Mandatperioden för styrelsen sträcker sig från den 1 juli 2019 och tre år framåt.

LEDNINGSGRUPP

Grupper utsedda av styrelsen

Kommittén för lika villkor 2022

Jämställdhet och lika villkor är grundläggande principer. Vi följer diskrimineringslagen och arbetar aktivt för att motverka diskriminering på grund av juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. 

Arbetsmiljögruppen 2022

Arbetsmiljöarbetet omfattar alla arbetsmiljöförhållanden; fysiska, organisatoriska och sociala. 

Miljöforum 2022

Syftet med detta forum är att diskutera miljöfrågor och ta fram idéer och förslag till åtgärder som kan minska vår miljöpåverkan.

Läs mer om Miljöforums arbete.

Senast uppdaterad: 2022-05-19