Populärvetenskaplig presentation

Naturresurser är material som finnas i, på och runt vår planet och som människor har använt för att upprätthålla sina samhällen. Det finns många typer av naturresurser, som kan klassificeras enligt deras geologiska eller kemiska ursprung (t.ex. biotiska eller abiotiska), eller genom deras användning (såsom mineral- och energiresurser, eller markresurser, eller biologiska resurser). Naturresurser kan också kategoriseras baserat på deras förnybarhet. Icke-förnybara resurser bildas antingen mycket långsamt eller inte alls på naturlig väg i miljön, och utarmas med exploatering över tid. Mineraler och fossila bränslen är de vanligaste resurserna inom denna kategori. Förnybara resurser, t.ex. mat och skogsprodukter, kan exploateras mer hållbart, men är känsliga för utarmning om konsumtionstakten överskrider takten för återskapande. Begreppet ekosystemtjänster omfattar förnybara naturresurser, men detta begrepp omfattar även reglerande tjänster (t.ex. vattenrening och klimatreglering) och kulturella tjänster (t.ex. rekreationsvärden) som genereras av ekosystem.

Vår grupp inom Globala energisystem (GES) bedriver undervisning, forskning och publicering runt storskaliga energisystem. Fossila bränslen (inklusive kontroversiell skiffergas/olja) står för över 80% av världens nuvarande energiförsörjning och frågan framtida tillgång och produktion är betydelsefull för samhället. Möjligheterna för en omställning till förnybara energiresurser, som vindkraft och biobränslen studeras också. GES bedriver undervisning och forskning med ett systemperspektiv genom att modellera inte bara fossila bränslen, men också naturresurser som används i andra energiteknologier som metaller, litium och fosfor. Även tvärvetenskapliga frågor som energisäkerhet samt koppling energi-ekonomi-ekologi studeras.

Vår forskargrupp Ekosystemtjänster, fritidsfiske och hållbar mat studerar olika typer av interaktioner mellan människa och natur, med särskilt fokus på kustområden. Vi arbetar med förvaltning av fritidsfiske, civilsamhällets roll i bevarandet av kustekosystem och fiskbestånd, hållbar produktion och konsumtion av fisk och skaldjur genom miljömärkning och hur ekosystemtjänstkonceptet kan fungera som ett verktyg för bättre beslutsfattande i miljöfrågor.

Hållbar utveckling av naturresurser och ekosystemtjänster är ett mångfacetterat koncept som kräver samspel och effektiv kommunikation mellan naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap, och NRHU är i detta avseende unikt vid Uppsala universitet. Pågående tvärvetenskapliga forskningsprojekt omfattar riskbedömning och sanering av förorenade sediment längs de svenska kusterna, utvärdering av marknadsbaserade styrmedel som miljöcertifieringsprogram för livsmedel, studier av fritidsfiskares attityder gentemot olika förvaltningsåtgärder inom fritidsfisket och övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. 

  • Fossil energi i världen

  • Naturresurser och hållbara energitekniker

  • Problem och möjligheter kring energiomställningar