Naturresurser och hållbar utveckling

Forskningen om naturresurser, dess exploatering och användning omfattar mänsklighetens utveckling och dess påverkan på de globala ekosystemen.

Forskningsprogrammet har två huvudsakliga forskningsteman: Miljö, natur och samhälle, samt Globala energisystem. 

Vad vi forskar om?

Natural Resources and Sustainable Development Programme research focuses on the different dimensions of sustainable development. We consider the environment and its natural resources and ecosystem services as an overarching foundation for society and economy and aim at providing knowledge on how to utilize natural resources in a sustainable way. Our work involves considerations of both natural and social systems and their interactions, often adopting transdisciplinary approaches

Research themes:

The Environment, Nature and Society research theme focuses on understanding interactions between the living components of nature and society that are of relevance to management and policy for a more sustainable future. Some focal areas in our work include fisheries, ecosystem services, biodiversity conservation often in aquatic and coastal contexts, as well as remediation of contaminated sediments.

Global Energy Systems. Within the Global Energy Systems Group we analyze the world's energy systems from a multidisciplinary perspective. Geological research is intertwined with technical, economic and social research to describe, understand and model how energy systems change over time and how they interact with economy, environment and society. 

Utbildningsprogram

En park med träd. Foto.Masterprogrammet i hållbar utveckling - Masterprogrammet i hållbar utveckling är ett internationellt och tvärvetenskapligt progra­m med studenter och lärare från många olika ämnen. Alla har dock ett gemensamt intresse - en hållbar utveckling. Programmets mål är att du i din framtida yrkesutövning ska vara väl förtrogen med frågo­r som rör hållbar utveckling ur flera perspektiv - alltifrån de grund­läggande ekonomiska till de väldigt konkreta som hur dricksvattnet ska räcka till alla på vår jord.

Kandidatprogram i energiomställning - hållbarhet och ledarskap. - Denna tvärvetenskapliga utbildning tränar dig att förstå och integrera kunskap från olika ämnen för att kunna hantera komplexa frågeställningar gällande energi, omställningsprocesser och hållbarhet. Här övas du att kritiskt analysera och utvärdera olika tillvägagångssätt utifrån olika perspektiv, där en aktiv studentmedverkan spelar en viktig roll. Programmet ges vid Uppsala universitet Campus Gotland som erbjuder en väl samordnad studiemiljö med en profilering mot hållbarhet.

Masterprogram i hållbar destinationsutveckling - Ett tvärvetenskapligt utbildningsprogram som ges av Institutionen för teknikvetenskaper. Programmet fokuserar på problem relaterat till hållbar utveckling kopplat till turistnäringen från flera olika perspektiv. Här får du lära dig om samhällsplanering, kommunikation, utbildning, forskning hållbart utnyttjande av naturresurser och beslutsfattande. Programmet ges också i en 1-årig version. 

Forskarutbildning

Två personer hanterar förorenade prov tagna från Ångermanälven. Foto.

Forskarutbildningsämnet naturresurser och hållbar utveckling avser att fördjupa kunskaper om naturresursernas geologiska och geografiska förekomster, ekologiska förutsättningar, tekniska och samhällsekonomiska villkor och förutsättningar, samt miljömässiga och samhälleliga konsekvenser vid deras användning. Transdisciplinära ansatser uppmuntras för att identifiera och förvalta naturresursers flöden till samhället på ett långsiktigt hållbart sätt. Forskarutbildningsämnet erbjuder fördjupning inom två delområden – globala energisystem respektive hållbar utveckling.

Läs mer om forskarutbildningen 

Uppsala University initiatives under NRHU

En strand med stenar. Foto.Baltic University Programme
Ett nätverk av cirka 90 universitet och andra utbildningsinstitutioner i Östersjöregionen.

Blått Centrum Gotland
Ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen Gotland och Region Gotland.som riktar in sig på forskning och utveckling inom vattenområdet

Klimatledarskap
En katalysator for offentlig debatt, forskning och utbildning. Målet för klimatledarskapsnoden är att aktivt forma en gränsöverskridande miljö för utbyte som kombinerar utbildning, forskning,  utåtriktad verksamhet och offentlig debatt och rättvisa klimatåtgärder.

Senast uppdaterad: 2021-08-24